Европроект публикация 2

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0145 „ПРИКАЗНА РАБОТА“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0145-C01, схема“Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“